<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 條款及細則

  付款辦法有

  1.直接到本中心門市部繳交;或

  2.回郵信封寄下劃線支票,抬頭:

慳錢樂服務中心(Money Worth Ser Ctr);或

  3.存入本中心聯繫銀行:

 匯豐銀行:122 6 049045

恆生銀行:360 000 4646

  中國銀行:012 8911 011 0201 

入數後請致電本中心或將入數紙傳真本中心 

  附言:1.正式收據待交收妥當後立即奉上;

       2.避免影響保養權益請準時付款;

       3.如要求收據抬頭另寫,請言明;

       4.支票付款請將單號、姓名及電話書背後。